Information om Institutet för de inhemska språken.

Det officiella namnskicket

Till namnvården hör i första hand granskning av officiella namn. Med officiellt namnskick avses namn som bildats genom officiella namnbeslut. Till de officiella namnen hör till exempel

  • namn på kommuner och landskap

  • namn på statliga myndigheter och institut

  • namn på regionförvaltningsverk

  • namn på församlingar

  • namn på lagar

  • namn i detaljplaner och vägnamn i glesbygden

  • namn på trafikplatser som hamnar, flygplatser och tågstationer

  • förnamn och efternamn som är godkända genom myndighetsbeslut.

Eftersom ett myndighetsbeslut fastställer ett namns skrivform är det viktigt att namnet granskas innan beslutet fattas. Ett namn bör vara språkligt korrekt och ändamålsenligt. Namn på myndigheter bör dessutom ha ett innehåll som är begripligt och entydigt. Är det ett område som namnges är det viktigt att den lokalisering som namnet innehåller leder namnbrukaren rätt.

I de officiella namnen ingår ibland vedertagna ortnamn. Dessa kan enkelt kontrolleras i Lantmäteriverkets webbtjänst Kartplatsen. De ortnamn som ingår i den är granskade vid Institutet för de inhemska språken.

Institutet för de inhemska språken ger på begäran utlåtanden i namnfrågor och erbjuder också namnplaneringshjälp. Namnrådgivningen ger också svar på frågor om enskilda namn.

Namnfrågor i lagstiftningen

Enligt 9 § i förvaltningslagen ska myndigheterna "använda ett sakligt, klart och begripligt språk". Detta inbegriper även namn.

I 33 § i språklagen finns bestämmelser om språket på skyltar och vägmärken och andra motsvarande anslag som riktar sig till allmänheten och som myndigheterna sätter upp i tvåspråkiga kommuner.

I 8 § i kommunstrukturlagen finns bestämmelser om namnsammanslagna kommuner.

I kommunallagen finns bestämmelser om ändring av kommunnamn (5 §), om namnet på samkommuner (78 §) och om namnet på kommunala affärsverk (87a §). I namnlagen finns bestämmelser om förnamn och släktnamn.

Källa: Finlex