Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

18.4.2018

dänska

Språk är alltid mer än bara ord. I alla sociala kontexter spelar det en stor roll vem som säger vad till vem och framför allt på vilket sätt. Den som bryter mot förväntade samtalsnormer kan både orsaka förvirring och irritation. Detta blir påtagligt i det dialektala begreppet dänska som används om personer ur en folkmålsmiljö som talar eller försöker tala herrskapslikt genom att blanda in riksspråk i sin dialekt. Även om ”dänskandet” kan vara både medvetet och omedvetet uppfattas en dänskare vanligen som tillgjord eller rentav löjeväckande. I Ordbok över Finlands svenska folkmål hittar man bland annat följande exempelfras från Björköby i mellersta Österbotten e va förskrättjelit va hande pjasarin dänskar för an ha vöri in par må:nar i sta:n. I Pyttis och Strömfors kan därtill dänska uttryckligen ha betydelsen ’bete sig högfärdigt’.

Uttalsvarianter av verbet dänska förekommer i så gott som hela Svenskfinland. För fenomenet att försöka tala ”fint” genom att blanda riksspråk i sin dialekt finns dessutom verb som danska, bänska och herrska

Dänska i Ordbok över Finlands svenska folkmål

Tillbaka till rubrikerna