Information om Institutet för de inhemska språken.

Internationellt språksamarbete

Institutet för de inhemska språken deltar aktivt i internationellt språksamarbete inom följande forum.

Europeiska samarbetsorganisationen för nationella språkinstitutioner (Efnil)

Det språkpolitiska samarbetsorganet European Federation of National Institutions for Language (Efnil) grundades 2003 och består av representanter från EU:s medlemsländer samt associerade medlemmar från Norge och Island. Medlemmarna representerar de nationella språkinstituten och språkvårdsorganen i sina egna länder. Finland representeras i Efnil av Institutet för de inhemska språken, närmare bestämt av institutets direktör Ulla-Maija Forsberg och språkvårdaren Anna Maria Gustafsson.

Efnil ska vara ett forum där medlemsinstitutionerna kan utbyta erfarenheter av språkbruk, språkvård och språkpolitik inom EU. Efnil uppmuntrar studier i de officiella språken i Europa och verkar för gemensamma insatser för undervisningen av modersmål och främmande språk i syfte att främja språklig mångfald inom EU.

Medlemmarna i Efnil sammankommer en gång per år för konferens och styrelsemöte.

Mer om Efnil

United Nations Group of Experts on Geographical Names (Ungegn)

FN:s expertgrupp för ortnamn, United Nations Group of Experts on Geographical Names (Ungegn) bildades formellt 1973. Expertgruppen verkar bland annat för att varje nation ska ha en myndighet eller organisation med befogenhet att fastställa form och stavning av landets ortnamn. FN har också sedan 1960-talet aktivt arbetat med namnvård och namnplanering, t.ex. med strävan efter att globalt använda ortnamn ska ha en stavning som är så enhetlig som möjligt i olika språk.

Målen för expertgruppens arbete sätts på en överstatlig nivå och det är också på den nivån som vägledande resolutioner antas. Dessa överenskommelser utgör sedan riktlinjer för det praktiska standardiseringsarbete som sker i de enskilda länderna, som också rapporterar om resultatet av arbetet vid återkommande möten och konferenser vid FN.  

De nordiska länderna deltar i Ungegns arbete som Norden Division. Finland representeras i Ungegnsammanhang av Institutet för de inhemska språken och Lantmäteriverket.

Mer om Ungegn
Mer om Norden Division

Internationella klarspråksorganisationer

Språkinstitutet är medlem av två internationella klarspråksorganisationer: Clarity International och Plain Language Association International (PLAIN). Clarity är en internationell förening för jurister och intresserade lekmän. Organisationens syfte är att främja ett klart och begripligt juridiskt språk. Plain jobbar för att klarspråk ska spridas på alla myndigheter.

Mer om Clarity International
Mer om Plain Language Association International