Allmän information om språk och språkpolitik.

Karelska

Karelska talas i Finland och Ryssland och är ett av de språk som ligger närmast finskan. Sammanlagt talas karelska av under 100 000 personer. De flesta bor i ryska Karelen och Tverområdet. Man uppskattar att det finns cirka 5 000 personer som talar karelska i Finland.

Karelska har talats i Finland lika länge som finska. År 2009 togs språket med i Europarådets minoritetsspråkskonvention och i samband med det erkändes karelskan officiellt som ett eget språk i Finland. Sedan 2011 är det möjligt att registrera karelska som modersmål i Finland.

Två huvuddialekter

Karelskan delas in i två huvuddialekter, egentlig karelska och olonetsiska eller livvi. Den egentliga karelskan delas i sin tur in i vitahavskarelska dialekter och sydkarelska dialekter. Tidigare betraktades också lydiska som en karelsk dialekt, men anses i dag vara ett eget språk. Enligt en del forskare är också egentlig karelska och olonetsiska olika språk. Karelskan ska inte blandas ihop med de finska dialekter som talas i finska Karelen.

Det existerar inget enhetligt karelskt skriftspråk. Utifrån de olika dialekterna har man skapat skriftspråksformer som använts i medier och skönlitteratur. Bland annat sänder Yle nyheter på karelska.

Läs mer:

Karelsk ordbok
Om karelskan på våra finska sidor

Karelska kultursällskapet
Nyheter på karelska (Yle)