Allmän information om språk och språkpolitik.

Språkpolitiska organ i Finland

Delegationen för språkärenden

Delegationen för språkärenden är justitieministeriets sakkunnigorgan som består av företrädare för olika samhällssektorer. Delegationens uppgift är att bistå justitieministeriet i språkrelaterade ärenden och främja språkliga rättigheter i Finland.

Mer information om delegationen för språkärenden

Folktinget

Svenska Finlands folkting är ett samarbetsorgan som arbetar för den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen i Finland. Folktinget verkar över de politiska gränserna och strävar efter ett tolerant och jämlikt språkklimat.

Folktingets webbplats