Allmän information om språk och språkpolitik.

Språkpolitiska program i Norden och Estland


Alla de nordiska länderna har språkpolitiska program. Med programmen vill man slå vakt om huvudspråken i respektive land så att de fortbestår som kompletta och samhällsbärande språk. Det är särskilt i förhållande till engelska som strategier läggs fram, men också relationen till grannspråken och till språken i EU tas upp. Programmen betonar också de språkliga rättigheterna liksom behovet av språkteknologi på det egna språket. På denna sida hittar du länkar till sidor där språkpolitiska dokument finns samlade.

Det finns också en gemensam nordisk språkdeklaration, Deklaration om nordisk språkpolitik (2006) utarbetad av Nordiska språkrådet. Deklarationen har godkänts av samtliga nordiska undervisningsministrar. Den är inte juridiskt bindande men undervisningsministrarna har förbundit sig till de långsiktiga mål som presenteras.

Tillbaka till rubrikerna

Sverige

I Sverige publicerades betänkandet Mål i mun 2002. Det är ett förslag till handlingsprogram för svenska språket. År 2005 kom regeringspropositionen Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik och 2008 utredningen Värna språken – förslag till språklag. I juli 2009 fick Sverige sin första språklag.

Mål i mun
Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik
Värna språken – förslag till språklag
Språklag
Språkrådet i Sverige om språkpolitik

Tillbaka till rubrikerna

Danmark

I Danmark tillsatte kulturministeriet en expertgrupp 2003 med uppgift att utarbeta ett språkpolitiskt program. Resultatet var Sprog på spil. År 2008 publicerades en uppföljningsrapport och tillika ett nytt handlingsprogram under benämningen Sprog til tiden.

På Dansk Sprognævns webbplats finns en länksamling för danska språkpolitiska dokument.

Till länksamlingen

Tillbaka till rubrikerna

Norge

I Norge arbetade Språkrådet ut ett förslag till språkstrategi 2005, Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder, och 2008 publicerades det språkpolitiska programmet Mål og meining av kultur- og kirkedepartementet.

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder (pdf)
Mål og meining (pdf)
Norska Språkrådet om norsk språkpolitik

Tillbaka till rubrikerna

Island

Det språkpolitiska programmet för Island kom till på initiativ av den isländska språknämndnen (Íslensk málnefnd) och publicerades 2008 under namnet Íslenska til alls.

Íslenska til alls (pdf)

Tillbaka till rubrikerna

Färöarna

Det språkpolitiska programmet för Färöarna, Málmørk. Álit um almennan málpolitikk, har utarbetats av den färöiska språknämnden.  Det överräcktes till den färöiska regeringen och publicerades 2007.

Málmørk. Álit um almennan málpolitikk

Tillbaka till rubrikerna

Grönland

Det språkpolitiska programmet för Grönland, ...men ordet, publicerades av det grönländska språksekretariatet 2001. Det innehåller förslag på åtgärder för hur grönländskans position ska stärkas. Grönländska är det enda officiella språket på Grönland.

…men ordet

Tillbaka till rubrikerna

Nordiska språkdeklarationen

Deklaration om nordisk språkpolitik (pdf, svenska versionen s. 81–85).

Tillbaka till rubrikerna

Estland

Den estniska statens språkstrategi Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010 publicerades på estniska och engelska 2004. Ett handlingsprogram kom 2011: Eesti keele arendamise strateegia 2011–2017.

Eesti keele arendamise strateegia 2011–2017 (på estniska)
Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010
(på estniska)
Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010 (på engelska)

Tillbaka till rubrikerna