Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Incidenter och intermezzon

Reuters ruta 15/9 1999

Är det en incident när t.ex. rebeller och reguljära styrkor drabbar samman och flera personer dödas? Och vad är skillnaden mellan en incident och ett intermezzo? De här frågorna har aktualiserats inte minst på sistone när massmedierna har rapporterat om strider och skärmytslingar särskilt på Balkan.

Ordet incident är relativt nytt i svenskan. Det har lånats in från engelskan efter andra världskriget, men har av allt att döma fått en större spridning under det senaste årtiondet – troligen som följd av översatt internationell nyhetsrapportering.

Enligt alla ordboksdefinitioner är en incident en mer eller mindre oväntad och störande men inte alltför allvarlig händelse, ofta med en bibetydelse ’tillbud’. Ett belysande exempel är meningen ”Styrmannen klarade planet till en säker landning på avsedd destination. Därmed blev det en incident, inget haveri.”

En typisk incident kan det också vara fråga om när en tillställning av något slag avbryts av störande element, t.ex. när ett föredrag störs av någon som börjar ropa slagord eller när en fotbollsmatch (som i somras) avbryts av att supportrar till det ena laget hoppar in på planen.

När incident används i militära sammanhang handlar det ofta om något slag av mellanhavande som i sig inte är så allvarligt men som kanske har allvarliga konsekvenser genom att det uppfattas som en provokation. Ett bra exempel kunde vara en incident under andra världskriget då ett tyskt förrådsfartyg bordades av ett engelskt örlogsfartyg i norska vatten, en händelse som blev en bidragande orsak till den tyska ockupationen av Norge. Likaså är det fråga om en incident när det avlossas skott som kan uppfattas som provocerande även om de inte just då leder till eldstrid.

Men visst förekommer det också att incident används när det handlar om regelrätta sammandrabbningar med döda och sårade. Den användningen verkar ha blivit vanligare på senare tid, kanske på grund av engelskt inflytande. Knappast handlar det om att journalisterna nedvärderar det inträffade som en ”inte alltför allvarlig” händelse” – det är nog snarare fråga om osäkerhet om ordets egentliga betydelse.

En viss återhållsamhet och försiktighet är alltså att rekommendera, så att inte alla strider och sammandrabbningar kallas incidenter. 

Intermezzo

Vad är då skillnaden mellan en incident och ett intermezzo? Ja, om vi bortser från intermezzo som musikterm så är skillnaden i allmänhet inte så stor. Intermezzo betonar kanske ännu mer att det är fråga om ett mellanfall, ett avbrott, en oväntad och ofta uppseendeväckande händelse. Det har heller inte samma bibetydelse av ’tillbud’ som incident ofta har.

Men i väldigt många fall kunde man byta ut intermezzo mot incident, t.ex. i meningar som ”Jeltsin såg ut att klara presskonferensen utan intermezzon, men den sista frågan underströk frågetecknen om den 67-årige presidentens mentala hälsa” eller ”Det faktum att polisen tvår sina händer och skyller alla intermezzon på flyktingarna väcker fler onda aningar.”

Intermezzo är ett lån från italienskan och har använts i svenskan sedan förra hälften av 1800-talet. Det är bildat till latinets intermedius ’belägen mit emellan (två föremål)’. Incident i sin tur är bildat till latinets incidere som kan betyda ’hända, inträffa’ men också ’anfalla’, ’råka ut för’ m.m.

Mikael Reuter