Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Millennieskiftets matematik

Reuters ruta 13/10 1999

Att vi står inför ett nytt årtusende framgår inte bara av allt tal om datorernas och IT-systemens 2000-anpassning utan också av alla språkspalter och insändare som hänför sig till tusenårsskiftet. Jag har redan i år hunnit skriva två Reuters rutor som hänför sig till det här temat, och också tidigare har jag tangerat frågan några gånger. Men det är först de senaste veckornas insändardebatt som har aktualiserat frågan om när millennieskiftet verkligen inträffar. Däremot har saken tagits upp i språkspalter både i Sverige och i Danmark.

Som det har framgått av diskussionerna handlar det hela om matematisk logik gentemot gängse språkbruk. Ibland dras dessutom frågan om när Jesus riktigt föddes in i bilden, men den hör så vitt jag kan se inte hit. Tideräkningen efter Kristi födelse är oberoende av eventuella nya rön om när denna inträffade. Likaså kan vi här bortse från alternativa tideräkningar (för de är många) och hålla oss till den gängse västerländska, enligt vilken det i dag är den 13 oktober 1999.

Den matematiska logiken går som bekant ut ifrån att det inte har funnits något år noll, och att följaktligen år hundra var det sista året av det första århundradet och år tusen det sista året av det första årtusendet, och att år tvåtusen följaktligen är det sista året av det andra årtusendet – och av nittonhundratalet. Den matematiken vill jag i och för sig inte förneka, humanist som jag är med kort matematik i studentexamen.

Men språkbruket följer inte matematikens lagar. För den vanliga språkbrukaren – oberoende av språk – är det den första siffran (eller de två eller tre första siffrorna) i årtalet som gäller. I och med att vi skriver år 2000 (och utläser det år tvåtusen eller år tjugohundra) så uppfattar vi det utan minsta tvekan som ett nytt millennium.

Var Kekkonen född på 1800-talet?

Ett bra sätt att testa det här är att utgå från ett år som slutar på noll och och se vilket årtionde, århundrade eller årtusende man spontant hänför det till. Island blev kristet år 1000. Var det på niohundratalet eller på tiohundratalet? Urho Kekkonen föddes i september 1900. Är det någon som vill hävda att han var född på 1800-talet? Kan man säga att vinterkriget 1939–1940 inte bara började utan också slutade på 1930-talet?

Jag är ganska övertygad om att också de som är födda år 1940 kan förena sig om det kända talesättet ”Det är inte alls så djävligt att vara ung om man som jag är född på 40-talet”.

Mikael Reuter