Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Verka och fungera – eller bara vara?

Reuters ruta 5/5 1999

För en vecka sedan kunde vi i två notiser under varandra läsa dels att Ture Ara ”fungerade också som filmskådespelare”, dels att Teater Viirus ”fungerar i ett nedlagt vattenreningsverk”. Det kan inte anses vara ett fungerande språkbruk.

De svenska verben fungera och verka har onekligen delvis överlappande betydelse och kan i vissa sammanhang användas praktiskt taget synonymt, men för det mesta finns det en klar skillnad i betydelsenyansen. Att de så lätt blandas ihop i finlandssvenskan beror på att finskan har bara ett ord toimia som täcker bägge betydelserna (och dessutom en hel del andra betydelser).

Fungera har två huvudbetydelser.

För det första betyder det (enligt Nationalencyklopedins ordbok) ’arbeta tillfredsställande för sitt ändamål eller sin uppgift’. Det är den innebörden vi lägger i ordet när vi i vår förtvivlan konstaterar att vår hjärna eller vår dator inte fungerar som den skall eller till vår förvåning märker att en metod som vi tvivlat på faktiskt fungerar. Det är också i den och bara i den betydelsen som vi använder den vardagliga kortformen funka.

Tillfälligt fullgöra en funktion

Den andra betydelsen är den som framför allt gäller personer och som kommer nära det som avsågs i de citerade meningarna ovan, nämligen ’fullgöra en viss funktion’. Det som här skiljer fungera från verka är att fungera i praktiken alltid avser något tillfälligt. Man kan fungera som ordförande eller sekreterare på ett möte, styrelseordföranden för ett bolag kan för en tid fungera som företagets vd och redaktionschefen på en tidning kan fungera som chefredaktör under dennes semester. Men vi skall inte i en nekrolog skriva att Kalle Karlsson i tjugo år fungerade som hembygdsföreningens ordförande eller som vd för familjeföretaget.

Vara verksam

När det gäller mer permanenta funktioner kan man däremot tala om verka. Man kan alltså verka som ordförande eller vd eller vad det vara månde i flera år. Men vi skall inte heller glömma bort att det finns många andra sätt att uttrycka saken på. Man kan vara verksam inom t.ex. en förening, man kan arbeta som språkvårdare och man kan inneha posten som chefredaktör.

Och framför allt: man kan vara både det ena och det andra. I många föreningars verksamhetsberättelser får man till lust och leda (men mest leda) läsa om att NN verkade som ordförande och XX verkade som sekreterare och att som revisorer verkade YY och ZZ. Oftast är det betydligt bättre att skriva NN var ordförande och XX sekreterare och revisorer var YY och ZZ.

Men direkt fel är det alltså att säga att de fungerade på dessa poster, om det inte var så att någon funktionär av en eller annan orsak måste sköta en post som hon eller han inte var utsedd till (under sekreterarens utlandsvistelse fungerade skattmästaren också som sekreterare).

Ture Ara var alltså också filmskådespelare, och Viirus verkar eller spelar i ett nedlagt vattenreningsverk.

Mikael Reuter