Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Namn och kulturella kontakter

Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal 22-25 maj 2008

Red. Leila Mattfolk och Terhi Ainiala 

Forskningscentralen för de inhemska språken/Skrifter 5 och NORNA-rapporter 85

Utgivningsår: 2009

Namn och kulturella kontakter presenterar i första hand kontakter mellan olika språk och olika kulturer på nordiskt och baltiskt område. Artiklarna beskriver ur olika perspektiv den påverkan som de kulturella kontakterna har medfört för såväl ortsnamns- och personnamnsförråden som för de s.k. övriga namnen.

Innehåll
Peeter Päll: Estonian-Swedish toponyms in Estonian maps and texts
Tuula Eskeland: Finske stedsnavn i det skandinaviske området, Finnskogene
Inge Særheim: Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalderen
Maria Vidberg: Finskt inflytande på ortnamnsbruket hos svenskspråkiga namnbrukare i Helsingfors
Johanna Lehtonen: Arabiastranden, Leninparken och Henry Fords gata: utländska inslag i namnbeståndet i Helsingfors
Kaisa Tikka: Kontakter inom barnkultur – barn som namngivare och namnbrukare
Gulbrand Alhaug & Minna Saarelma: Namn på barn i Noreg (fødd 1990–2006) med finske eller finsk-norske foreldre
Bente Imerslund: Kvenske personnavn i Nordreisa
Riitta Rajasuu: Från Anna till Zachris Jacob Wilhelm: om dopnamn på barn födda i Kuopio, Uleåborg och Åbo 1725–44 och 1825–44
Minna Nakari: Flicknamn eller giftasnamn? Variation i benämningen av änkor i bouppteckningar i Helsingfors 1780−1928
Ojārs Bušs: Latvian nicknames: the history and problems of the research
Ole-Jørgen Johannesen: Fortuna og Amor: skipsnavn hentet fra den antikke mytologien