Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden


Redaktörer
Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi & Eivor Sommardahl

Publikationen Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden fyller en lucka i den språkvetenskapliga litteraturen; forskningsrön om lexikografi med anknytning till grammatik och språkpolitik har inte tidigare publicerats på ett och samma ställe. Trots att dessa forskningsfält vid första anblicken kan verka oförenliga löper det flera röda trådar genom texterna och redaktörerna hoppas att de rön som presenteras ska inspirera till fortsatt forskning. I publikationen knyts forskningsfälten samman av forskare från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. 

Nedan finns länkar till de enskilda artiklarna (PDF). Hela boken kan du ladda ner via länken i högerspalten.


Lexikografi

Grammatik

SpråkpolitikInstitutet för de inhemska språkens webbpublikationer 39
Copyright © Institutet för de inhemska språken och författarna

Helsingfors 2015

URN:ISBN 978-952-5446-85-2
ISSN 2323-3370


Grafisk utformning och ombrytning
Olli Miettinen