Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namnfrågor i lagstiftningen


Enligt 9 § i förvaltningslagen ska myndigheterna "använda ett sakligt, klart och begripligt språk". Det här gäller också namn.

I 33 § i språklagen finns bestämmelser om språket på skyltar och vägmärken och andra motsvarande anslag som riktar sig till allmänheten och som myndigheterna sätter upp i tvåspråkiga kommuner.

I 8 § i kommunstrukturlagen finns bestämmelser om namnsammanslagna kommuner.

I kommunallagen finns bestämmelser om ändring av kommunnamn (5 §), om namnet på samkommuner (78 §) och om namnet på kommunala affärsverk (87a §).

I lagen om för- och efternamn finns bestämmelser om förnamn och efternamn.

Till förvaltningslagen
Till språklagen
Till kommunstrukturlagen
Till kommunallagen
Till lagen om för- och efternamn

Källa: Finlex