Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Personnamn

Förnamn och efternamn regleras i lagen om för- och efternamn. Magistraten är den myndighet som fattar officiella beslut i namnärenden. Magistraten kan vid behov be nämnden för namnärenden vid Justitieministeriet om utlåtanden i namnfrågor.

Nämnden för namnärenden är en expertmyndighet i frågor som gäller hur lagen om för- och efternamn ska tillämpas. Nämnden ger utlåtanden till magistraterna men också till domstolar och andra myndigheter. På magistratens webbplats finns information om namngivning och namnändring.

Språkinstitutet ger yttranden och rekommendationer i frågor om nybildade förnamn och efternamn och står till tjänst med vägledning och hjälp både för myndigheter som tillämpar namnlagen i arbetet och för privatpersoner som behöver information om namn.

Språkinstitutet ger även information om stavning och uttal av existerande namn.