Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Svenska Akademiens ordböcker


Svenska Akademien står som utgivare för tre olika ordböcker som det inte är alldeles enkelt att hålla isär. I slutet av september 2017 lanserades Svenska Akademien webbportalen svenska.se där man kan söka samtidigt i de tre ordböckerna.

Till svenska.se

Tillbaka till rubrikerna

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien i två band är den mest omfattande, moderna definitionsordboken för svenska. Det är den man ska vända sig till när man behöver kontrollera vad ord och uttryck betyder. Svensk ordbok är en deskriptiv eller beskrivande ordbok.

Varje artikel innehåller uppgifter om ordklasstillhörighet, böjning och uttal. För ord utan uttalssvårigheter och för sammansättningar anges bara accenttyp (grav och akut). De formella angivelserna avslutas med uppgift om ordled. Därefter följer alltid en definition och i många fall exempel på användningen av ordet. För vissa typer av uppslagsord är exempelmaterialet rikligt. Den första definitionen i en artikel och den första i numrerade betydelsemoment avser alltid huvudbetydelse. För många uppslagsord anges också betydelsenyanser. Dessa anförs på ny rad och är markerade med små ringar. I vissa artiklar ingår också angivelser om stilvärde, fackområde, regional utbredning m.m. Mot slutet av varje betydelsemoment återfinns idiom och konventionaliserade fraser (tryckta i fetstil) samt uppgifter om hur uppslagsordet konstrueras. Sist i varje artikel anges årtalet för första belägg på ordet. I momentindelade artiklar ges uppgiften separat för varje betydelse. För vissa ord ges dessutom en etymologisk förklaring (upplysning om ordets ursprung). Se artikelprovet till höger.

Ordboken omfattar ca 65 000 uppslagsord som alla har betydelseförklaring. Sammanlagt uppgår betydelsebeskrivningarna till över 100 000 (betydelsenyanser medräknade).

Svensk ordbok är utarbetad av Redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker vid Lexikaliska institutet vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet och den distribueras av Norstedts. Den publicerades hösten 2009 och har tillkommit som en kraftigt reviderad upplaga av Nationalencyklopedins ordbok (NEO) som ingår i ne.se under benämningen Svensk ordbok.

Svensk ordbok som nätordbok

Från och med hösten 2017 finns Svensk ordbok på nätet i webbportalen svenska.se, tillsammans med Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens ordbok.

Svensk ordbok som app

Svensk ordbok finns också som app. Till innehållet är appen identisk med den tryckta ordboken men sökmöjligheterna är betydligt mer mångsidiga. Det finns också möjlighet att lyssna på uttalet av uppslagsorden. Appen finns för iOS och Android.

Till svenska.se

Tillbaka till rubrikerna

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

Det svenska rättesnöret i fråga om stavning, böjning (och i stor utsträckning uttal) är Svenska Akademiens ordlista. SAOL innehåller ca 120 000 uppslagsord, som får plats i ett band. Ordboken kommer ut i ny upplaga med jämna mellanrum. Den senaste upplagan, SAOL 14, kom ut i tryck 2015, i december 2016 kom appen och i september 2017 lanserades ordlistan i webbportalen svenska.se tillsammans med Svenska Akademiens andra två ordboksverk.

Man ser ganska ofta att det hänvisas till SAOL för orddefinitioner, men ordboken är inte tänkt att användas som definitionsordbok, och många uppslagsord saknar helt och hållet betydelseangivelser. Ordförklaringar eller definitioner förekommer företrädesvis för flertydiga ord och för svåra ord. Exempelmaterialet i artiklarna är också ytterst knapphändigt.

SAOL är med en övergripande term en normativ ordbok. Det innebär inte att alla ord som finns i ordboken är ”godkända” i den meningen att de kan användas i alla sammanhang och i alla stilarter och genrer (i SAOL ingår ju också svordomar, könsord och skällsord som uppslagsord). Det som normeras är stavning och böjning; om man följer SAOL så böjer och stavar man orden rätt enligt svensk norm. Därtill ger ordboken bruklighetsanvisningar som det kan vara klokt att iaktta: om ett ord är etiketterat ”provinsiellt” eller ”vardagligt” får man som skribent överväga om man ska använda ordet i neutral sakprosa.Skillnaden mot en definitionsordbok framgår tydligt om man jämför artiklarna på prärie- i SAOL och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

prärie


SAOL 14 finns också fritt tillgänglig i en annan nätupplaga tillsammans med ett flertal tidigare upplagor, bl.a. den allra första från 1874, via tjänsten SAOLhist som upprätthålls av Språkdata vid Göteborgs universitet. Där kan man göra båda samtidiga sökningar i alla de publicerade upplagorna och i Dalins ordbok och sökningar i de enskilda ordböckerna.

Via en samtidig sökning kan man bl.a. konstatera att ordet prärie kom in i ordboken i upplaga 7 från år 1900. När man klickar på ett träfford öppnas en bild av den sida i den ordboksutgåva där ordet finns.

Svenska Akademiens ordlista ska inte blandas ihop med den ytterst omfattande Svenska Akademiens ordbok eller SAOB.

På Svenska Akademiens sidor finns en mängd information om ordlistan.

Till svenska.se
Till SAOLhist

Tillbaka till rubrikerna

Svenska Akademiens ordbok (SAOB)

Svenska Akademiens ordbok eller Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien som det fullständiga namnet lyder, är en deskriptiv ordbok, dvs. dess syfte är att beskriva det svenska ordförrådet och dess användning. Den är en s.k. historisk och diakron ordbok, vilket betyder att den redogör för ordens utveckling från 1500-talet fram till tiden för redigeringen. Den ger också information om etymologi (ords ursprung) och motsvarande ord i besläktade språk. Eftersom ordboken började publiceras redan i slutet av 1800-talet är det stor skillnad på det "nuspråk" som finns beskrivet i de första banden och i det senast utkomna. Man ska alltså inte vänta sig att hitta t.ex. it-ord eller moderna sporttermer i början av alfabetet.

För närvarande består verket av 36 band och ett häfte (eller 36 1/2 band) och omfattar alfabetsavsnittet  A till Vret. SAOB finns fritt tillgänglig i en nätversion. Layouten är luftig och klar och artiklarna överskådligare än i det tryckta verket. Texten är korrekturläst och hänvisningar till artiklarna kan göras också i vetenskapliga sammanhang. Nätordboken har samma omfång som den tryckta ordboken. Söker man på moderna ord som inte finns i SAOB, t.ex. dator, får man som träff en länk till motsvarande artikel i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

SAOB ingår också i webbportalen svenska.se där man kan söka i den, i Svensk ordbok och i Svenska Akademiens ordlista samtidigt.

Det finn en äldre nätversion av SAOB som inte uppdateras längre. Den omfattar bokstäverna A–T (a–tövla). Den erbjuder vissa sökmöjligheter som den nya versionen ännu inte tillhandahåller, men den innehåller en del missar och korrekturfel.

På SAOB:s webbplats finns utförligare information om både själva ordboksprojektet och nätupplagan.

SAOB ska inte blandas samman med den normativa Svenska Akademiens ordlista (SAOL) i ett band med drygt 120 000 uppslagsord.

Till SAOB på nätet
Till svenska.se
Till SAOB:s gamla webbplats

Tillbaka till rubrikerna