Information om Institutet för de inhemska språken.

Principer för dataskydd vid SpråkinstitutetInstitutet för de inhemska språken (Språkinstitutet) värnar om att dina personuppgifter hanteras konfidentiellt och på ett ändamålsenligt sätt. Vi hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Tillbaka till rubrikerna

Vilka personuppgifter samlar Språkinstitutet in?

Språkinstitutet behandlar personuppgifter med stöd av kundförhållanden eller kundens samtycke. Personuppgifterna samlar vi in direkt av kunden. Sådana personuppgifter är främst

  • uppgifter som gäller identifiering, såsom namn och födelsetid (gäller enbart vid fakturering och för betalningsuppgifter)
  • kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer.

Språkinstitutet behandlar personuppgifter bara i den utsträckning det är nödvändigt och för de ändamål som anges i vart och ett av personregistren. Personuppgifter behandlas endast av de anställda på Språkinstitutet som behöver ha tillgång till uppgifterna i sitt arbete.

Personuppgifter behövs huvudsakligen för vår kundbetjäning

  • för svar på förfrågningar
  • vid anmälan till kurser och evenemang
  • vid rekryteringar
  • i tävlingssvar  
  • vid insamling av språkligt material och i undersökningar
  • för tillstånd att använda material
  • för leverans av beställningar (kurser, inköp i webbutik, prenumerationer, föreläsningar, ljudband, experttjänster) och fakturering i samband med dem.

Språkinstitutet samlar inte in data från privata eller offentliga register och använder inte personuppgifter för annan marknadsföring än Språkinstitutets kurser och övriga produkter och endast med kundens samtycke. Språkinstitutet använder inte personuppgifterna för marknadsundersökningar. Personuppgifter används enbart för det ändamål som kunden gett sitt samtycke till.

Information om användningen av webbplatserna www.kotus.fi och www.sprakinstitutet.fi samlas in med verktyget Google Analytics. För att Google Analytics ska kunna analysera och statistikföra användningen av webbplatsen placeras s.k. kakor i datorn. Läs mer om kakorna på sidan Om kakor.

Tillbaka till rubrikerna

Lämnas personuppgifterna ut?

Språkinstitutet använder tjänsteleverantörer och underleverantörer för tekniskt underhåll av sina tjänster, för kundbetjäning och undersökningar. Personuppgifter kan lämnas till underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den utsträckning leverantörerna deltar i att producera Språkinstitutets tjänster och för de ändamål som beskrivs i dessa dataskyddsprinciper.

Underleverantörerna och tjänsteleverantörer får inte använda personuppgifter som lämnats ut till dem för andra ändamål än de som beskrivs i dessa principer och som Språkinstitutet har angett. Språkinstitutet förpliktar leverantörerna att hålla informationen hemlig och att säkerställa att datasekretessen och informationssäkerheten är på en sådan nivå att personuppgifterna är skyddade.

Informationen kan också lämnas ut med stöd av uttryckligt samtycke. Dessutom kan användaren publicera den valda informationen (t.ex. en signatur) till andra användare av webbplatsen, till exempel i kommentarfältet för blogginlägg.

Tillbaka till rubrikerna

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontrollera informationen om dig själv. Du har också rätt att kräva att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras och att onödiga eller föråldrade uppgifter raderas. 

Tillbaka till rubrikerna

Hur skyddar vi uppgifterna?

Språkinstitutet behandlar personuppgifterna med sådan aktsamhet som krävs enligt lag. Vi skyddar uppgifterna på ett säkert sätt i enlighet med god dataskydds- och datasäkerhetspraxis: genom åtkomstkontroll, användarrättigheterna hanteras korrekt, personalen har utbildats i noggrann hantering av personuppgifter och uppgifterna skyddas tekniskt i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen. 

Tillbaka till rubrikerna

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Språkinstitutet lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt med tanke på kundförhållandet eller för att hantera frågan.

Tillbaka till rubrikerna

Vem kan du kontakta?

Registerförare och kontaktuppgifter

Registerförare: Institutet för de inhemska språken

Adress: Hagnäskajen 6, FI-00530 Helsingfors

Registerförarens kontaktperson: planeringschef Lotta Jalava, lotta.jalava[snabel-a]kotus.fi, telefon 0295 333 267

Dataskyddsansvarig: Jyrki Tuohela, Utbildningsstyrelsen (allmänna dataskyddsärenden), tietosuoja[snabel-a]oph.fi, telefon 0295 338 534

Övriga kontaktuppgifter: kirjaamo[snabel-a]kotus.fi, telefon (växel): +358 295 333 200

Tillbaka till rubrikerna

Ändringar i dataskyddsprinciperna

Språkinstitutet utvecklar ständigt sina tjänster och kan vid behov uppdatera sina dataskyddsprinciper. Ändringarna kan också basera sig på ändrad lagstiftning. Vi rekommenderar att du då och då läser detta dokument för att få information om eventuella ändringar som gjorts.

Tillbaka till rubrikerna

Registerredogörelser 

Registerredogörelser för enskilda register finns tillgängliga på begäran på Språkinstitutet.

Tillbaka till rubrikerna