Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Namnarkivet

Språkinstitutets finska, svenska och samiska ortnamnssamlingar finns arkiverade i namnarkivet. Det sammanlagda antalet arkiverade namnsedlar är cirka 3 miljoner. Största delen av namnen är finska och till de finska samlingarna är också 10 000 kartor kopplade. De finska samlingarna är ordnade i två separata register, dels sockenvis och dels i alfabetisk ordning.

Bland ortnamnssamlingarna finns också namn som tecknats upp i områden utanför Finlands gränser, t.ex. i ryska Karelen och i områden med finsk befolkning i Sverige och Norge. Förutom ortnamnssamlingarna innehåller namnarkivet finska personnamnssamlingar, samlingar med namnbelägg i urkunder och kartor och en del mindre finska samlingar (t.ex. över namn på husdjur).

Samlingarna kan fritt användas av forskare. Forskare har också tillgång till ett omfattande namnvetenskapligt bibliotek.

De svenska ortnamnssamlingarna i arkivet uppgår till 380 000 namn. De svenska namnen är kategoriserade i ett namnledsregister fördelat på Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Inom de fyra separata registren är namnsedlarna ordnade alfabetiskt. Två- och flerledade namn är ordnade både enligt för- och efterleder, vilket betyder att antalet namnsedlar uppgår till cirka 600 000. Till samlingarna hör ett bildregister som omfattar cirka 10 000 fotografier av namngivna orter. 

Namnsedlarna i Språkinstitutets arkiv är kopior av de originalsamlingar som finns arkiverade hos Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). De 230 samlingarna på SLS är ordnade sockenvis. Av dessa samlingar är 160 kartfästa på sammanlagt 1 055 kartor.

Tillsammans, men på olika adresser, kompletterar samlingarna varandra. Vid vissa typer av sökningar krävs besök i bägge arkiven.

En digitalisering av namnarkivet pågår.