Information om Institutet för de inhemska språken.

Språknämnder


Som expertorgan i anslutning till Institutet för de inhemska språken finns det språknämnder för finska, svenska, de samiska språken, finländska teckenspråk och romani. Institutet har representanter i nämnderna för finska och svenska och koordinerar verksamheten för de andra tre nämnderna.

Språknämnderna har som uppgift att fatta beslut om språkliga rekommendationer av principiell eller allmän natur. Möten hålls några gånger per år.

Tillbaka till rubrikerna

Svenska språknämnden i Finland

Som stöd för den svenska språk- och namnvården fungerar Svenska språknämnden i Finland. Språknämnden har som uppgift att fatta beslut om språkliga rekommendationer av principiell eller allmän natur och att komma med språkpolitiska ställningstaganden. Medlemmarna är fyra till åtta till antalet och utnämns av Språkinstitutets direktör för en mandatperiod på tre år åt gången. En av medlemmarna ska vara institutets representant.

Medlemmar 1.6.2018–31.5.2021

 • rektor, professor Johan Bärlund (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet), ordförande
 • universitetslektor Jannika Lassus (Helsingfors universitet)
 • redaktören Dan Lolax (Åbo Underrättelser)


 • lektorn i modersmål och litteratur Michaela Örnmark (Tölö gymnasium)
 • universitetslektor Bodil Haagensen (Jyväskylä universitet)
 • ledande språkvårdaren Anna Maria Gustafsson (Institutet för de inhemska språken)

Nämndens sekreterare är specialexperten Maria Fremer (Institutet för de inhemska språken).

Tillbaka till rubrikerna

Finska språknämnden

Som stöd för den finska språk- och namnvården fungerar Finska språknämnden (Suomen kielen lautakunta). Språknämnden har som uppgift att fatta beslut om språkliga rekommendationer av principiell eller allmän natur och att komma med språkpolitiska ställningstaganden. Medlemmarna är fyra till åtta till antalet och utnämns av Språkinstitutets direktör för en mandatperiod på tre år åt gången. En av medlemmarna ska vara institutets representant.

Medlemmar 1.6.2018–31.5.2021

 • professor Jaakko Leino, ordförande
 • redaktören Ville Eloranta • konsultativa tjänstemannen Kaisa Kuhmonen
 • ordförande för de finska modersmålslärarnas förbund Sari Hyytiänen
 • utvecklingschefen och chefredaktören Leealaura Leskelä
 • översättaren Sampsa Peltonen
 • professor Jari Sivonen
 • föreståndaren för finska språkvårdsavdelningen Salli Kankaanpää (Institutet för de inhemska språken)

Nämndens sekreterare är specialexperten Sari Maamies (Institutet för de inhemska språken).

Tillbaka till rubrikerna

Språknämnden för romani

I anslutning till Institutet för de inhemska språken verkar en språknämnd för romani. Den ger språkliga rekommendationer av principiell och allmän natur (både för skrivet och talat språk).

Nämnden har också som uppgift att utveckla det romska ordförrådet, att ta ställning till grammatiska problem och att ge riktlinjer i språkriktighetsfrågor.

Nämndmedlemmar 1.6.2015–31.5.2018

 • universitetsläraren Henry Hedman, ordförande
 • specialhandledaren av barn och unga Voitto Friman
 • generalsekreteraren, konsultativa tjänstemannen Henna Huttu, vice ordförande
 • läraren i romani Elisabeth Lindgren
 • läraren Tenho Lindström
 • undervisningsrådet Susanna Rajala
 • specialexperten, läraren Miranda Vuolasranta

Nämndens sekreterare är specialexperten Matti Räsänen.

Medlemmarna utses för en mandatperiod på tre år åt gången.

Forskning och språkvård på romani

År 2012 överfördes forskningen och språkvården för romani till Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. Romani kan studeras som biämne.

Tillbaka till rubrikerna

Språknämnden för de samiska språken

I anslutning till Institutet för de inhemska språken verkar en språknämnd för samiska. Den ger språkliga rekommendationer av principiell och allmän natur.

Nämndmedlemmar 1.6.2018–31.5.2021

 • filosofie doktor Irja Seurujärvi-Kari, ordförande
 • magistern i administrativa vetenskaper, doktoranden Berit-Ellen Juuso (nordsamiska)
 • Erkki Lumisalmi (skoltsamiska)
 • kandidaten i humanistiska vetenskaper Anna Morottaja, vice ordförande (enaresamiska)
 • juris studerande Tiina Sanila-Aikio (skoltsamiska)
 • filosofie magister, läromedelsplaneraren Miina Seurujärvi (enaresamiska)

Nämndens sekreterare är universitetsläraren Kaarina Vuolab-Lohi (Uleåborgs universitet).

Medlemmarna utses för en mandatperiod på tre år åt gången.

Forskning och språkvård på samiska

År 2012 överfördes forskningen och språkvården för samiska till institutet för samiska vid Uleåborgs universitet (Giellagas-instituhtta). Det är det enda stället där man kan studera samiska som modersmål på universitetsnivå. Man kan läsa antingen enaresamiska eller nordsamiska.

Giellagas-institutets forskare svarar på frågor kring samisk språkriktighet, rättskrivning, språkstruktur och terminologi och ortnamn.

Med frågor om enaresamiska kan man vända sig till universitetslektorn Marja-Liisa Olthuis, tfn 08 2371 1406, marja-liisa.olthuis[snabel-a]oulu.fi.

På frågor om nordsamiska svarar universitetsläraren Kaarina Vuolab-Lohi, tfn 040 674 9208, kaarina.vuolab-lohi[snabel-a]oulu.fi.  

Tillbaka till rubrikerna

Språknämnden för finländska teckenspråk

I anslutning till Institutet för de inhemska språken verkar en språknämnd för de finländska teckenspråken. Den har som uppgift att ge språkliga rekommendationer av principiell och allmän natur. I första hand ägnar sig nämnden åt standardspråk men den kan också uttala sig om andra genrer, t.ex. kyrkligt språk, dikter och sånger.

Nämndmedlemmar 1.6.2018–31.5.2021

 • projektforskaren Juhana Salonen, ordförande (finskt teckenspråk)
 • Alf Ekström (finlandssvenskt teckenspråk)
 • filosofie magister Jarkko Keränen, vice ordförande (finskt teckenspråk)
 • pedagogie magister Sanna Paasonen (finskt teckenspråk)
 • teckenspråkstolken Taina Petäjäinen (finlandssvenskt teckenspråk)
 • överläraren Elina Tapio (finskt teckenspråk)
 • journalisten Mikaela Tillander (finskt teckenspråk)
 • lektorn i teckenspråk och tolkning Mari Virtanen (finskt teckenspråk)

Nämndens sekreterare är forskaren Leena Savolainen (Finlands Dövas Förbund rf).

Medlemmarna utses för en mandatperiod på tre år åt gången.

Forskning i och språkvård för teckenspråk

År 2012 överfördes forskningen och språkvården för teckenspråk till Finlands Dövas Förbund.

Tillbaka till rubrikerna