Till innehållet

Romani

Romani hör till den indoariska språkgrenen inom den indoiranska språkgruppen och är ett indoeuropeiskt språk. Det är ett av de indiska språk som talas utanför Indiens gränser och som följt med kringresande folk som kommit till Europa från Indien. Det romska urspråket, protoromani, antas ha uppkommit i centrala Indien. Under den bysantinska tiden utsattes romani för stark påverkan från grekiska.

De europeiska romanidialekterna delas numera in i fyra huvudgrupper: nordliga dialekter, balkanska dialekter, valakiska dialekter och centrala dialekter. Den finländska romanin hör till de nordliga dialekterna och ingår i den nordvästliga grupp vars historiska centrum funnits i de tysktalande områdena.

Den varietet som finns i Sverige kallas romani chib eller svensk romani och skiljer sig avsevärt från finländsk romani. På Institutet för språk och folkminnens webbplats i Sverige finns mer information både om romani chib och om romska i allmänhet.

Till Institutet för språk och folkminnens webbplats

Romani i Finland

I Finland har det talats romani i cirka 460 år. Den äldsta noteringen om romer i landet finns i räkenskaper från Kastelholms slott på Åland från 1559. Sedan dess har den finländska romanin förändrats mycket genom påverkan från de omgivande språken. I synnerhet uttal och syntax har genomgått förändringar på grund av finskt inflytande. Däremot har ordförrådet påverkats överraskande lite av finska; lånord och översättningslån härstammar främst från svenska. Även morfologin (ordböjningen) har förändrats i någon mån.

Aktiv språkvård för romani har bedrivits sedan decennieskiftet 1960/1970 jämsides med en målmedveten strävan att bevara språket och att utveckla ett romskt skriftspråk. Det låga antalet romanitalande gav anledning till oro och undervisningsministeriet tillsatte en kommitté för ”zigenarspråket” (Mustalaiskielen ortografiakomitea) 1971, vars uppgift var att bland annat skapa en lättläst ortografi för romani och att utifrån ortografin skapa en normativ ordlista.

En viktig del i strävandena att bevara språket är undervisning. Skolundervisningen i romani inleddes som klubbverksamhet i den finländska grundskolan i början av 1980-talet. Sedan 1989 har vissa grundskolor haft en mer omfattande undervisning i romsk kultur och romskt språk, och sedan 2012 kan romani läsas som biämne vid Helsingfors universitet.

Romani har främst varit ett familjespråk och ett hemligt språk, men under de senaste årtiondena har språket fått en mer offentlig roll inom skola, kyrka, förvaltning och medier. Den romska litterära traditionen i Finland är rätt ny och i många avseenden begränsad. Nästan allt skriftligt material på romani har producerats för pedagogiska eller religiösa syften.

Sedan 2014 firas romernas nationaldag den 8 april.